מלכרי"ם

 

מהו מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר)?

 
מלכ"ר מוגדר כחבר בני אדם שהתאגד או לא התאגד, שמתאפיין בתכונות הבאות:
 • פועל להשגת מטרה ציבורית שאינה מכוונת להשגת רווחים.
 • נכסיו והכנסותיו משמשים לקידום מטרותיו הציבוריות וחלק גדול מהכנסותיו מתקבל שלא עבור מתן טובות הנאה לגופים המשלמים.
 • רווחיו אינם ניתנים לחלוקה.

במילים אחרות ניתן לומר כי מלכ''ר פועל למטרה חברתית, סביבתית או ציבורית אחרת כלשהיא, כאשר אין לו אפשרות לחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות (אם יש אפשרות הרי שמדובר בחברה). מלכ"רים מכונים "המגזר השלישי", "פילנתרופים", ולעיתים "המגזר הציבורי" (רשויות מקומיות, משרדי ממשלה וכו').
 

מאפייני התאגדות כמלכ"ר

 
מוסד ציבורי (מבוסס על פקודת מס הכנסה, סעיף 9(2)):

גוף המקיים מספר תנאים:
 • חבר בני אדם של 7 לפחות
 • רוב חבריו אינם קרובים זה לזה
 • קיימים ופועלים למטרה ציבורית
 • נכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד
 • מגישים דין וחשבון שנתי לגבי נכסיהם והכנסותיהם להנחות דעתו של פק"ש

מי שעמד בתנאים אלו, יכול לקבל פטור מתשלום מס.
 

עמותה (מוגדרת בחוק העמותות התש"מ 1980)

 
זוהי צורת ההתאגדות הנפוצה ביותר. מדובר בשני בני אדם או יותר החפצים להתאגד כתאגיד במטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריה. עמותה נולדת עם רישומה בפנקס העמותות (כיום רשם העמותות ורשם החברות כבר אוחדו לגוף אחד). לכל עמותה יש תקנון, המהווה הסכם בין העמותה לחבריה ובינם לבין עצמם (בעמותה יש "חברים" ולא "בעלי מניות"). בעמותה נדרש לנהל חשבונות ולהכין דוכ"ס- החל ממחזור של מיליון ₪
 

הקדש ציבורי

 
מוקם עפ"י כתב הקדש בהתאם לחוק הנאמנויות התשל"ט 1979 ע"י אדם המקדיש נכס למטרה ציבורית. כתב ההקדש/ שטר ההקדש הוא מסמך בו קובע התורם (יוצר ההקדש) את המטרות, הנכסים והתנאים. שינוי בכתב ההקדש אפשרי רק בסמכות בימ"ש או בי"ד רבני. המקדיש הוא זה שבוחר את הנאמנים ואת אופן הטיפול בהקדש.

אם לא קבעו כיצד לנהל את כספי ההקדש, הנאמן נדרש לפעול עפ"י תקנות הנאמנות (דרכי השקעת הקדש ציבורי) התשס"ד 2004, שם נקבע שהכספים יושקעו בדרכים סולידיות, ביניהן אג"ח ממשלתי (לא אמורים לקחת סיכונים בהשקעות הללו).

להקדש אין בעלי מניות/חברים/גוף מנהל. יש רק נאמן שמתמנה עפ"י אותו כתב הקדש/ בימ"ש/ בי"ד רבני. ההקדש נרשם ברשם ההקדשים.

במילים אחרות, הקדש מהווה השקעה בנכס מסוים למטרה מסוימת, כפי שמוגדרת בכתב ההקדש.
 

חברה לתועלת הציבור ("חל"צ")

 
ישות משפטית מסוג חברה אשר נוצרה בחוק החברות התשנ"ט 1999. לפי ס' 11ב לחוק מדובר בחברה, שבתקנון רשום שהוקמה למטרות ציבוריות בלבד וכן נאסרה חלוקה של דיבידנדים (דומה לעמותה, אבל בחברה).

ההתנהלות בחל"צ הייתה בעבר מחוץ לרשם העמותות, בכפיפות לרשם החברות. לימים הבינו שהחל"צ היא עמותה לכל דבר ועניין ויכולה לקבל 46א (אישור לתרומות). לכן כיום החל"צ כפופה לשתי המסגרות- רשם העמותות והחברות.
 

סוגיות מיסוי- היבטים ייחודיים לגבי מלכ"רים

 
 • סעיף 9(2) לפקודת מ"ה (מוסדות ציבוריים)- פטור למוסד ציבורי.
 • מקדמות בגין עודפות- כעיקרון בגין הוצ' לא מוכרות- מ"ה מבקש עליהן מקדמות בשיעור של 45%, אך לגבי מלכ"רים נדרשות מקדמות בשיעור של 90% (רצועה קצרה יותר מאשר בחברה רגילה).
 • סעיף 46(א)- אפשרות שהמלכ"ר יוכר לצורך הסעיף, כך שיוכל להנפיק אישור לתורמים המאפשר להם קבלת זיכוי מס.
 • מס על השכר- המעסיק מחויב בתשלום המס על השכר שמשלם לעובדיו.
 • מע"מ- לא חל על מלכ"ר.
 
צוות המשרד ישמח לעמוד לשירותכם ולהעניק לכם תשובה על כל שאלה. לתיאום פגישת ייעוץ: 072-3203463.